martes, 20 de octubre de 2015

LA LIBERTAD ECONÓMICA EN EL MUNDO


La libertad económica es la autonomía material del individuo: una persona tiene libertad económica cuando tiene el control total de sus propiedades y de su trabajo.

Existen varios estudios sobre este tema, destacando el de The Heritage Foundation y del Wall Street Journal, que elaboran el Indice de Libertad Económica.

 • ¿Qué es The Heritage Foundation? Busca su página web.  ¿Qué es el Wall Street Journal? 
 • Enumera las libertades que se utilizan para elaborar el índice
 • ¿Cómo se calcula el índice?
 • ¿Cada cuánto tiempo se elabora?
 • ¿Cuántos países se han utilizado para el Indice de Libertad Económica del 2015?
 • Inserta un mapa mundial sobre el Indice de Libertad Económica del 2015.
 • ¿Cómo ha evolucionado el Indice con respecto al año anterior?
 • ¿Porqué importa la libertad económica?
 • ¿Qué cinco países tienen mayor libertad económica? Tabla. ¿cómo se denomina a estas economías?
 • ¿Qué países son los líderes regionales?
 • ¿Coinciden los países de mayor libertad económica con las áreas más desarrolladas del mundo? ¿A qué crees que se debe?
 • ¿Qué tres países son los que más libertad económica ganaron en el período 2014/15?
 • ¿Qué tres países tienen menos niveles de libertad económica?
 • ¿Qué puedes decir del sistema económico de los países anteriores?
 • ¿Qué puesto del ranking ocupa España? ¿Cómo se denomina a su economía?. Descarga su ficha.

martes, 6 de octubre de 2015

CONTIDOS ECONOMÍA E ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS-2º BACH.-T1

TEMA 1: A EMPRESA E O SEU MARCO EXTERNO

1.1. A empresa

 • Concepto de empresa: elementos, funcións e obxectivos. 
 • Factores de produción (inputs), produto (output) e valor engadido. 
 • A creación de valor. 
 • Funcionamento global (descrición xeral do ciclo de produción) e áreas de actividade (produción, comercialización, financiamento e dirección ou organización). 
 • Visións do papel do empresario no pensamento económico: Adam Smith-Knight-Schumpeter-Galbraith. 
 • Tipos de empresa e criterios de clasificación: titularidade do capital, tamaño e sector de actividade.

1.2. Contorno xeral e específico

 • Contorno xeral: factores económicos, socioculturais, político-legais, tecnolóxicos. 
 • Contorno específico: o sector. 
 • Esquema das cinco forzas competitivas de Porter: rivalidade entre competidores actuais, ameaza de entrada de competidores potenciais, ameaza de produtos substitutivos, poder negociador dos provedores, poder negociador dos clientes. 
 • Análise DAFO. A responsabilidade social e medioambiental da empresa (traballadores, sociedade, consumidores, medioambiente)

1.3. Marco xurídico que regula a actividade empresarial
 • Principais formas xurídicas da empresa: Empresario individual e empresario colectivo (Sociedade Anónima, Sociedade de Responsabilidade Limitada,  Sociedade Limitada Nova Empresa, Sociedades Laborais, Sociedade Cooperativa).
 • Aspectos mercantís: Trámites legais para a constitución da empresa. Rexistro Mercantil. Propiedade industrial: signos distintivos da empresa (nome comercial, rótulo do establecemento e marca) e invencións. Defensa da competencia. Publicidade.
 • Aspectos laborais: Dereitos e obrigas do traballador: dereitos e deberes básicos. Dereitos e deberes derivados do contrato de traballo (salario, xornada e calendario laboral, permisos e vacacións). A conciliación da vida laboral e familiar das persoas traballadoras: aspectos básicos. Contrato de traballo (concepto e elementos para que sexa válido), tipoloxía (segundo a duración do contrato e segundo a duración da xornada). Suspensión e extinción do contrato de traballo: concepto e causas. Concepto de convenio colectivo. Obrigas de afiliación e cotización á Seguridade Social. Seguranza e hixiene no traballo: aspectos básicos. Prevención de riscos laborais: aspectos básicos.
 • Fiscalidade: Tributos: concepto e clases. Impostos: concepto, clases (directos-indirectos, reais ou de produto, persoais ou sobre a renda), elementos (suxeito activo, suxeito pasivo, feito impoñible, base impoñible, tipo impositivo)  e ámbito de xestión (estatal, autonómico e local). Fiscalidade do empresario individual: IRPF, IVE.  Fiscalidade do empresario social: Imposto sobre sociedades e IVE.

1.4. Desenvolvemento da empresa

 • Factores de localización espacial da empresa: localización de actividades industriais, localización de actividades comerciais e de servizos.  
 • A dimensión empresarial: concepto e criterios de medición. As PEMES: vantaxes e inconvenientes. O crecemento da empresa: crecemento interno e crecemento externo. Estratexias  de fusión e adquisición.
 • A internacionalización, a competencia global, a influencia do desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) nas empresas. As empresas multinacionais: características e factores de desenvolvemento.
 • Tecido industrial galego e tamaño empresarial en Galicia. O cooperativismo en Galicia.