miércoles, 11 de febrero de 2015

A FUNCIÓN COMERCIAL DA EMPRESA

 A FUNCIÓN COMERCIAL DA EMPRESA. (Grupo de traballo CIUG). Contidos desta parte que entrarían na proba de selectividade.
  1. Concepto de mercado. 
  2. Clases de mercados definidas en función de número de oferentes e demandantes (competencia perfecta, monopolio, oligopolio e competencia monopolística), adquirentes do produto (maioristas-minoristas, empresas-consumidores), 
  3. Demanda de mercado e cuota de mercado. 
  4. Análise do consumidor,  segmentación de mercados (concepto e variables utilizadas), investigación de mercados (fontes de información, fases e métodos). 
  5. Marketing. Marketing-mix: política de produto (concepto de produto ofertado e ciclo de vida do produto, marca e envase), política de prezo (prezos baseados nos custos e prezos baseados na oferta e na demanda), política de promoción (venta persoal, promoción de ventas, relacións públicas, merchandising e  publicidade), política de distribución (canles de distribución e intermediarios comerciais). 
  6. Marketing e ética empresarial. 
  7. Aplicación  ao marketing das tecnoloxías da información e da comunicación.